Ekolampov.cz

Pravidla a podmínky soutěže EKO-lampák měsíce

Pravidla a podmínky soutěže EKO-lampák měsíce (dále jako „Pravidla“)

1. Pořadatel

1.1 Pořadatelem soutěže EKO-lampák měsíce je společnost EKOLAMP s.r.o., se sídlem Praha 2, náměstí I.P.Pavlova 1789/5, PSČ 120 00, Česká republika, IČO: 272 48 801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107526 (dále jako „Pořadatel“).

1.2 Organizátoři Soutěže jsou společnosti Simopt, s.r.o., se sídlem Klokotská 121/16, Tábor, PSČ 390 01, Česká republika, IČO: 158 90 155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8136, a pan Tomáš Kulhánek, bytem Čtyřlístková 609, Květnice, PSČ 250 84, Česká republika, IČO: 683 90 726, DIČ: CZ7709191193 (dále společně jako „Organizátoři“).

2. Soutěž

2.1. Pořadatel pořádá na území České republiky v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 10. 2013 soutěž EKO-lampák měsíce (dále jako „Soutěž“). Soutěž je rozdělena do dvou kol, jednotlivá kola Soutěže se budou konat v následujících obdobích:

1. kolo: od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2013
2. kolo: od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2013

3. Účastníci Soutěže

3.1 Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé registrovaní na internetovém portálu www.ekolampov.cz (dále jako „Portál EKOLAMPOV“), kteří jsou fyzickou osobou starší 15 let (dále jako „Účastník“).

4. Hra

4.1 Na Portálu EKOLAMPOV je umístěna hra, do které se může Účastník po registraci na Portálu EKOLAMPOV dle článku 3 těchto Pravidel zapojit (dále jako „Hra“). Hra umožňuje Účastníkovi založit virtuální rodinu a prožívat každodenní virtuální život, jehož součástí je péče o dům a jeho zařízení v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a odpovědného přístupu k zacházení s elektrozařízením. Cílem Hry je informovat Účastníka o tématech souvisejících se zpětným odběrem elektrozařízení a jeho opětovným použitím jakož i o možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízeních.

4.2 Na základě jednotlivých akcí, které Účastník na Portálu EKOLAMPOV vykoná, jsou Účastníkovi přidělovány tzv. Ekobody. Ekobody za jednotlivé akce provedené Účastníkem na Portálu EKOLAMPOV se sčítají a jsou přičítány Účastníkovi na jeho osobní účet (dále jako „Účet“). Aktuální stav Účtu je Účastníkovi přístupný při každém přihlášení do Účtu a je aktualizován po každé provedené akci ve Hře.

4.3 Účastník může v rámci prostředí Hry určit, že jím získané Ekobody budou rovněž přičteny na účet vybrané školy („Školský účet“), které se účastní souběžně probíhající soutěže škol „Ekoškola v Ekolampově“.

5. Podmínky účasti v Soutěži

5.1 Podmínkami účasti v Soutěži je úspěšné dokončení registrace na Portálu EKOLAMPOV dle článku 3 těchto Pravidel a aktivní účast ve virtuálním prostředí Hry dle článku 4 těchto Pravidel.

5.2 Soutěže se může zúčastnit i Účastník, který je ke dni zahájení Soutěže zaregistrovaný na Portálu EKOLAMPOV, pokud učinil souhlas s Pravidly a udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

5.3 Jeden Účastník je oprávněn účastnit se Soutěže pouze na základě jedné registrace a prostřednictvím jednoho Účtu. Pokud Účastník poruší toto ustanovení Pravidel, bude ze Soutěže vyloučen bez nároku na získání výhry.

5.4 Každý Účastník, který určí, že jím získané Ekobody mají být rovněž připisovány na vybraný Školský účet a následně se po dobu trvání druhého kola Soutěže aktivně neúčastní Hry, sníží Koeficient hodnocení Školy.

6. Stanovení pořadí

6.1 Pořadí Účastníků Pořadatel určí vždy na základě počtu Ekobodů získaných Účastníky za dobu trvání příslušného soutěžního kola uvedenou v článku 2.1 těchto Pravidel. Rozhodným okamžikem pro určení pořadí Účastníků je konec posledního dne příslušného kola (dále jako „Rozhodný okamžik“). K prvnímu dni následujícímu po Rozhodném okamžiku Pořadatel sestaví pořadí Účastníků. Pořadí Účastníků bude určeno na základě počtu Ekobodů na Účtech Účastníků tak, že na prvním místě se umístí Účastník, na jehož kontě bude k Rozhodnému okamžiku nejvíce Ekobodů, umístění na dalších místech bude určeno v závislosti na počtu Ekobodů na Účtu Účastníků k Rozhodnému okamžiku sestupně od největšího k nejmenšímu počtu Ekobodů.

6.2 Pořadatel vždy stanoví pořadí Účastníků od 1. do 5. místa. Pokud dva a více Účastníků získají k Rozhodnému okamžiku stejný počet bodů, rozhodne o pořadí mezi těmito Účastníky datum a čas, kdy Účastníci Ekobody získali, přičemž lepšího pořadí dosáhne ten Účastník, který konečný počet Ekobodů získal dříve.

6.3 Pořadí a výsledky Účastníků budou zveřejňovány v den následující po Rozhodném okamžiku na Portálu EKOLAMPOV.

7. Výhra

7.1 Výhry v Soutěži vyhrávají Účastníci, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito Pravidly pro získání výhry a umístí se na 1. až 5. místě v pořadí určeném dle článku 6 těchto Pravidel.

7.2 Ve dvou kolech Soutěže bude Pořadatel udělovat výhry Účastníkům, kteří se umístí na 1. až 5. místě.

7.3 Účastník, který se v jednom ze soutěžních kol umístí na prvním místě, vyhrává hlavní cenu, kterou tvoří tablet iPad s Retina displejem, 16 GB (dále jako „Hlavní výhra“).

7.4 Účastník, který se v jednom ze soutěžních kol umístí na druhém místě, vyhrává druhou cenu, kterou je mobilní zařízení iPod touch, 16 GB, (dále jako „Druhá výhra“).

7.5 Účastník, který se v jednom ze soutěžních kol umístí na třetím místě, vyhrává třetí cenu, kterou je multimediální přehrávač Apple TV (dále jako „Třetí výhra“).

7.6 Účastník, kteří se v jednom ze soutěžních kol umístí na 4. místě, vyhrává sadu reklamních předmětů Pořadatele určený Pořadatelem a dárkový šek v hodnotě 1 000 Kč za nákup zboží na Alza.cz (dále jako „Čtvrtá výhra“).

7.7 Účastník, kteří se v jednom ze soutěžních kol umístí na 5. místě, vyhrává sadu reklamních předmětů Pořadatele určený Pořadatelem a dárkový šek v hodnotě 1 000 Kč za nákup zboží na Alza.cz (dále jako „Pátá výhra“)

7.8 Celkově budou v Soutěži uděleny 2 Hlavní výhry, 2 Druhé výhry, 2 Třetí výhry, 2 Čtvrté výhry a 2 Páté výhry (dále jednotlivě jako „Výhra“ a společně jako „Výhry“).

7.8 O získání Výhry bude Účastník do 20 dnů od zveřejnění výsledků na Portálu EKOLAMPOV vyrozuměn e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou zadal Účastník při registraci na Portálu EKOLAMPOV. Způsob doručení Výhry si Účastník může zvolit. Výhra bude předána buď doručením na poštovní adresu, kterou sdělí Účastník, který Výhru získal, e-mailem jako odpověď na e-mail oznamující Výhru, nebo formou osobního odběru na adrese Pořadatele uvedenou v e-mailu oznamujícím Výhru. V případě využití možnosti doručení Výhry na poštovní adresu je Účastník povinen do 14 dnů od obdržení e-mailu oznamujícího Výhru zaslat Pořadateli adresu, na kterou má být Výhra doručena.

7.9 Při přebírání Výhry je Účastník povinen prokázat svou totožnost předložením občanského průkazu, případně jiného dokladu obsahujícího alespoň jméno, příjmení a datum narození Účastníka. Účastník, který se v Soutěži umístil na prvním až třetím místě, je dále povinen podepsat Protokol o předání a převzetí výhry, který mu bude předložen při doručení Výhry. V případě nesplnění výše uvedených povinností si Pořadatel vyhrazuje právo Výhru Účastníkovi nepředat.

8. Další podmínky

8.1 Účast Účastníka na Soutěži není podmíněna nákupem výrobků nebo odebráním služeb.

8.2 Chování Účastníka a provádění akcí ve Hře v rozporu s těmito Pravidly, dobrými mravy a způsobem využívajícím jakékoliv skryté mezery a chyby v systému Hry a způsobem poškozujícím Pořadatele a Účastníky je považováno za neetické chování (dále jako „Neetické chování“).

8.3 Pořadatel si vyhrazuje právo sankcionovat Účastníka za Neetické chování odečtením Ekobodů z Účtu Účastníka získaných takovým Neetickým chováním. Pořadatel dále e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou Účastníkem při registraci upozorní Účastníka na jeho Neetické chování a na hrozbu sankce v podobě zveřejnění přezdívky Účastníka na Portálu Ekolampov. V případě, že Účastník i přes takové upozornění pokračuje v Neetickém chování, vyhrazuje si Pořadatel právo zveřejnit přezdívku takového Účastníka na hlavní stránce Portálu Ekolampov.

8.4 Vícenásobná koupě nebo prodej domu Účastníka v jednom soutěžním kole a na ně navazující akce hrazené z prostředků získaných takovými koupěmi a prodeji domů jsou považovány za neekologické chování (dále jako „Neekologické chování“). Pořadatel je oprávněn sankcionovat Účastníka za Neekologické chování odečtením Ekobodů získaných takovým Neekologickým chováním a zveřejněním přezdívky takového Účastníka na blogu Portálu Ekolampov.

8.5 O uložení sankce ve formě odebrání Ekobodů za Neetické nebo Neekologické chování a o důvodech, které k uložení dané sankce vedly, informuje Pořadatel daného Účastníka prostřednictvím jeho Účtu.

8.6  Žádný Účastník, který se umístí na místech, jež jsou ohodnoceny Výhrami, nemá nárok na poskytnutí náhradního plnění Výhry, ať už ve formě peněžní či nepeněžní. Výhry nelze reklamovat

8.7 Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit Výhry dle článku 7 těchto Pravidel jinými výhrami ve stejné hodnotě a změnit podmínky předávání Výher v případě, že dodavatel Výher nedodá Pořadateli Výhry tak, aby je Pořadatel mohl předat Účastníkům dle článku 7 těchto Pravidel.

8.8 Pořadatel má právo změnit tyto Pravidla s účinností ke dni zveřejnění této změny. Změněná Pravidla Pořadatel umístí na Portál EKOLAMPOV a Účastníci budou o takové změně Pravidel informováni prostřednictvím svých účtů na Portálu EKOLAMPOV.

8.9 Pořadatel neodpovídá za prodlení s doručením nebo za nedoručení Výhry z důvodů spočívajících na straně Účastníka. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, nedoručení nebo prodlení s doručením Výher z důvodů spočívajících na straně subjektu, jehož prostřednictvím budou Výhry doručovány.

8.10 Soutěž je přístupná rovněž na internetovém portálu http://apps.facebook.com sociální sítě Facebook provozované společností Facebook, Inc. (dále také jako „Facebook“). Účastník bere na vědomí, že Soutěž není jakýmkoli způsobem financována, podporována, spravována ani jakýmkoli jiným způsobem spojena se společností Facebook. Společnost Facebook nemá přístup a ani ji nejsou Pořadatelem nebo Organizátory předávány žádné informace poskytnuté Účastníkem v souvislosti s jeho účastí v Soutěži. Účastník dále bere na vědomí, že společnost Facebook nenese žádnou odpovědnost za škodu ani za vady vzniklé Účastníkovi v souvislosti se Soutěží a s jeho účastí v ní.

8.11  Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci Pořadatele a Organizátorů, ani jejich osoby blízké.

8.12 Tato Pravidla, která představují úplná pravidla Soutěže, jsou uveřejněná na Portálu EKOLAMPOV. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel Soutěže uvedených v jakýchkoliv jiných materiálech propagujících Soutěž a těmito Pravidly, má přednost text těchto Pravidel.

 

V Praze dne 1. 9. 2013

 

VIRTUAL TOUR

VÝBĚR ČLÁNKŮ

Domácnosti mohou zhoršit smog víc než továrna, říká expert na ovzduší

26. 03. 2018 | Komentáře (0)
V době smogových situacích se pozornost lidí zaměřuje na průmyslové znečišťovatele a dopravu.

Hodina Země, alias tma tmoucí

24. 03. 2018 | Komentáře (0)
Dnes se můžete i vy připojit k hodině Země a alespoň na šedesát minut vše pozhasínat a ponořit se do tmy.

Nejenom odpad, ale i voda se dá skvěle recyklovat

24. 03. 2018 | Komentáře (0)
Globálním fenoménem v našem světě se stává sucho a tomu se musí přizpůsobit i průmysl,“ říká Ondřej Beneš, ...

Budou obce povinně sbírat jedlé tuky a oleje? Chce to MŽP

23. 03. 2018 | Komentáře (0)
BRKO – tedy biologicky rozložitelný komunální odpad by obce měly povinně sbírat a třídit celý rok. Zatím je to povinné jen od dubna do října.

www.priroda.cz


zavřít
detail