styv

Level: 6
Ekobody: 13 714
Ekomince: 756 329
Majetek: 116 375